samenwerken door respect & communicatie

 

Artikel 1 – Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst tussen de gedragsbegeleider van DogWords en de klant waarbij een gedragsadvies wordt gegeven ten behoeve van de hond van de klant.
1.2 Klant: de eigenaar van de hond waar gedragsadvies voor gevraagd wordt.
1.3 Gedragsbegeleider: gedragsdeskundige van DogWords.
1.4 Gedragsadvies: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een stappenplan, het instrueren en begeleiden van de klant.
1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht en één of meer vervolgafspraken.
1.6 Vergoeding: de gemaakte kosten voor de geleverde diensten.

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de gedragsbegeleider.
2.2 Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
2.3 Opname in het agenderingssysteem van de gedragsbegeleider en/of een mondelinge of schriftelijke afspraak met de gedragsbegeleider, geldt betreffende totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de opdracht

3.1 De gedragsbegeleider staat in voor het onderhouden van zijn deskundigheid en kennis om deze opdracht uit te voeren.
3.2 De klant dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragsbegeleider op te volgen.
3.3 De klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten en indien van toepassing, tijdens de uitvoering van het plan van aanpak, gebruik te maken van de door de gedragsbegeleider voorgestelde hulpmiddelen.
3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de gedragsbegeleider worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.5 Dieren, welke een gedragsadvies ondergaan, worden geacht te zijn nagekeken door een dierenarts of specialist om medische oorzaken uit te sluiten.

 

Artikel 4 – Verlenging en beëindiging

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;
4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.4.2 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
4.4.3 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

 

Artikel 5 – Vergoedingen

5.1 De vergoeding voor de diensten die geleverd zijn door de gedragsbegeleider geschiedt op basis van contante betaling of betaling per bank / giro van de gestuurde rekening.
5.2 Alle vergoedingen zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) evenals exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden.
5.3 Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.4 De vergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen na het eerste bezoek of e-mail consult te zijn voldaan.
5.5 Deelbetaling van de vergoeding voor het advies zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de gedragsbegeleider.
5.6 Annulering door klant van gemaakte afspraken zal door de gedragsbegeleider aanvaardt worden.
5.7 Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
5.8 Bij een door gedragsbegeleider aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door gedragsbegeleider aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Indien de afspraak op een later tijdstip wordt ingehaald zijn er geen extra kosten verschuldigd.
5.9 Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
5.10 Indien de gedragsbegeleider door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
5.11 De gedragsbegeleider behoudt zich het recht voor, in overleg met de klant, de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1 De gedragsbegeleider kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de klant gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6.2 De gedragsbegeleider is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het gegeven advies.
6.3 Deelname door klant aan het opvolgen van het advies gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
6.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar dier geldig is.

 

Artikel 7 – Overmacht

7.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet.Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de gedragsbegeleider, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

 

Artikel 8 – Geheimhouding en Privacy

8.1 De gedragsbegeleider zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2 De gedragsbegeleider zal eventueel gemaakte video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan ten behoeven van het advies, zonder schriftelijke toestemming van de klant.
8.3 Dogwords bewaart adresgegevens en emailadressen voor de duur van de opdracht. Na beeindiging van de opdracht worden de adressen verwijderd. De emailadressen worden bewaart voor eventuele mailings.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom en copyright

9.1 De gedragsbegeleider behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht betreffende methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
9.2 Alle door de gedragsbegeleider verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende het advies en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragsbegeleider worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

Artikel 10 – Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de gedragsbegeleider dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant. Onder deze kosten zijn o.a. begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.
10.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist de gedragsbegeleider. Deze beslissingen zijn bindend.
10.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan een onafhankelijke mediator. Indien de bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil, zal dit geschil worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van de Kamer van Koophandel tenzij de wet anders voorschrijft.