samenwerken door respect & communicatie

 

Deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt door DogWords.

1.    Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
DogWords: DogWords is een onderneming die zich primair richt op het geven van (gedrags)Begeleiding aan hondeneigenaren en hun dier(en) in de breedste zin van het woord. Ondersteunend hieraan is het ook mogelijk om de hond door DogWords een tuig te laten aanmeten en om enkele gerelateerde Producten te bestellen.
DogWords is gevestigd in Vledderveen (Drenthe) en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54950104.
Gedragscoach: Gedragsdeskundige die in Opdracht van DogWords Begeleiding geeft bij vragen van Klanten met betrekking tot het gedrag van hun hond.
Begeleiding:
Onder Begeleiding worden alle Diensten verstaan die door DogWords geleverd worden.
Voorbeelden hiervan zijn in ieder geval gedragstherapie, puppy begeleiding, herplaatsbegeleiding, lessen, (telefonisch) advies, het aanmeten van tuigen en sociale wandelingen.
Klant: De eigenaar van de hond waar Begeleiding voor gevraagd wordt en/of waaraan een Product geleverd wordt.
Dit is de (rechts-)persoon die een Opdracht verstrekt aan DogWords.
Dienst: Het geven van Begeleiding door een Gedragscoach van DogWords aan de Klant.
Product Een door DogWords geleverd artikel (zoals tuigen, lijnen, boeken en hondenvoeding).
Opdracht: De Dienst(en) die DogWords voor de Klant zal verrichten en/of de Producten die DogWords aan de Klant zal leveren.

 

2.  Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan DogWords verstrekte Opdrachten.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden van iedere derde die bij de uitvoering van een Opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Klant is uitgesloten.
2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en na wederzijdse goedkeuring van DogWords en de Klant. 

 

3.     Opdracht

3.1 Overeenkomst van Opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
3.2 Een Opdracht kan bestaan uit het geven van Begeleiding en/of uit het leveren van één of meer Producten.
3.3 In geval van (gedrags)Begeleiding zal door de Gedragscoach van DogWords worden aangegeven wat de kosten per uur zijn van deze Begeleiding. Indien er door DogWords reiskosten gerekend worden voor de Opdracht zal dit vooraf kenbaar gemaakt worden aan de Klant. Alle genoemde kosten zijn inclusief BTW.
3.4 De Klant staat ervoor in dat hij – ook ongevraagd – alle gegevens en informatie aan DogWords verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de Opdracht van belang (kunnen) zijn.
3.5 De werkzaamheden die door DogWords worden verricht, worden uitgevoerd naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. DogWords aanvaardt louter inspannings- en nimmer resultaatsverbintenissen.ieren, welke een gedragsadvies ondergaan, worden geacht te zijn nagekeken door een dierenarts of specialist om medische oorzaken uit te sluiten.

 

4.     Uitvoering van de Opdracht

4.1 De Gedragscoach staat in voor het onderhouden van zijn/haar deskundigheid en kennis om een Opdracht tot Begeleiding van een hond uit te voeren.
4.2 De Klant dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragscoach op te volgen.
4.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten en indien van toepassing, tijdens de uitvoering van de Opdracht, gebruik te maken van de door de Gedragscoach voorgestelde hulpmiddelen.

 

5.     Verlening en beëindiging

5.1 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
5.2 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
5.3 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;
  5.3.1   De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
  5.3.2   De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
  5.3.3   De wederpartij handelt in strijd met het recht.

 

6.     Tarieven en betaling

6.1 De betaling voor de Diensten en/of Producten die geleverd zijn door DogWords dient te geschieden op basis van contante betaling, betaling per bank/giro of middels een Tikkie.
6.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 3, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
6.3 Bij contante betaling dient de vergoeding direct voldaan te worden na levering van de Dienst en/of het Product.
Betaling naar aanleiding van een factuur dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum voldaan te worden.
Als de Klant dat wenst kan door (de gedragscoach van) DogWords een “Tikkie” voor het te betalen bedrag gestuurd worden. Deze dient binnen 48 uur betaald te zijn.
6.4 Indien de Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting onverminderd bestaan.
6.5 Bij annulering van een afspraak door de Klant meer dan 48 uur voor aanvang de afspraak zullen geen kosten in rekening gebracht worden door DogWords.
Bij annulering van een afspraak door de Klant tussen 24 en 48 uur voor de aanvang van de afspraak zullen 50% van de kosten door DogWords in rekening gebracht worden.
Bij annulering van een afspraak door de Klant minder dan 24 uur voor de aanvang van de afspraak zullen 100% van de kosten door DogWords in rekening gebracht worden.
Er zullen geen kosten door DogWords in rekening gebracht worden als een afspraak in goed overleg tussen de Klant en DogWords wordt verplaatst, ook niet als dit binnen 48 uur voor de aanvang van de afspraak gebeurt.
6.6 Indien de Gedragscoach door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan direct telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen door de Klant geen rechten worden ontleend.
6.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die DogWords maakt of heeft moeten maken in verband met de niet nakoming door Klant van de (betalings)verplichtingen zijn voor rekening van de Klant.

 

7.     Aansprakelijkheid

7.1 DogWords kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de Klant gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
7.2 DogWords is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het gegeven advies.
7.3 Deelname door Klant aan het opvolgen van het advies gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).
7.4 De Klant wordt geacht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.
7.5 De Klant vrijwaart DogWords voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een Opdracht.

 

8.   Overmacht

8.1 In geval van overmacht wordt de Opdracht opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de opdracht te ontbinden. In geval van ontbinding is de Klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de Gedragscoach, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

 

9.     Geheimhouding en Privacy

9.1 DogWords zal alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie. DogWords handelt hierbij in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
9.2 DogWords zal eventueel gemaakte video of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan ten behoeve van het advies, zonder schriftelijke toestemming van de Klant.
9.3 DogWords bewaart adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen voor de duur van de Opdracht. Na beëindiging van de Opdracht worden de adresgegevens verwijderd.
De emailadressen worden bewaard voor eventuele mailingen. Als een Klant daarom vraagt zal ook het emailadres uit de administratie van DogWords verwijderd worden.

 

10.    Derdenbeding

10.1 De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van DogWords, maar ook ten behoeve van de (rechts)personen die voor DogWords werkzaam zijn (geweest) of door DogWords voor de uitvoering van een Opdracht zijn ingeschakeld.

 

11.    Intellectuele eigendom en copyright

11.1 DogWords behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht betreffende methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
11.2 Alle door DogWords verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik betreffende het advies en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DogWords worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

12.    Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle Opdrachten en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor zover de regels van dwingend recht niet anders voorschrijven zullen alle geschillen die mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord Nederland, locatie Assen.